default_mobilelogoSAKSIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1. Sukuseuran nimi ja kotipaikka

Sukuseuran nimi on Saksin Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

2. Sukuseuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia;
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta;
- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;
- harjoittaa seuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa; sekä
- pitää luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura
- järjestää juhla-, huvi- ja muita samantapaisia maksullisia tilaisuuksia;
- voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Saksin sukuun kuuluva, joka polveutuu 1756 kuolleesta Eerikki Maunonpoika Saksista (Erich Magnusson) ja hänen puolisostaan Hanna Yrjöntytär Vanhasesta tai Eerikki Maunonpoika Saksin esivanhemmista, ja tällaisen henkilön puoliso ja lapset.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi, jota kutsutaan kunniaesimieheksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut sukuseuran toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle (jota esimieheksi kutsutaan) taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniaesimies ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan esimieheksi ja vuosikokouksen valitsemat kaksi - viisi (2-5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varaesimieheksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin.

Hallitus kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä ollessaan varaesimiehen kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, esimies tai varaesimies mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen esimies yksin tai varaesimies, sihteeri tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniaesimiehellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Sukuseuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen tai ilmoituksella hallituksen määräämässä lehdessä.

11. Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen esimies ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Lisätietoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.